Tel.: 602 350 908

Sklep jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Dokonując akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Klient jednocześnie:

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w celu niezbędnym dla należytej realizacji zawartej z Klientem umowy sprzedaży,

może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Sklepu dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

Klientowi przysługuje prawo do kontroli i dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Sklep o jakichkolwiek zmianach danych udostępnionych Sklepowi niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. W razie zaniedbania powyższego obowiązku przez Klienta odpowiedzialność Sklepu za jakiekolwiek negatywne skutki powstałe na skutek powyższego zaniedbania zostaje wyłączona.